Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Home :: PracaOdNowa.pl
Logotypy

Projekt: Nowa praca!
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r – 30.08.2022 r.
Wartość projektu: 2 087 844,87 PLN
Wartość dofinansowania z UE :1774 668,13

O projekcie

Projekt „Nowa praca!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez uzyskanie i utrzymanie  zatrudnienia wśród  144 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych/biernych zawodowo), w tym minimum 60% kobiet których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 30  roku życia, należących do co najmniej jednej z wymienionych grup:

 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niskimi kwalifikacjami
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49  (nie należący do w/w grup)

Uczestnicy projektu to osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo Małopolskie, a 50 % Uczestników projektu to mieszkańcy  powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia w Małopolsce i min. 50 % z miast średnich.

Prosimy o sprawdzenie swojego miejsca zamieszkania według wyżej wymienionych wytycznych:

Indywidualne wsparcie doradcze - IPD

W ramach projektu oferujemy:

Wsparcie zaplanowane jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, tj. dla 144 osób. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) oraz wsparcie doradcze (średnio po 4 godziny na osobę). Celem zadania jest diagnoza potrzeb Uczestników/czek Projektu, możliwości doskonalenia zawodowego i barier w zatrudnianiu oraz stopnia oddalenia od rynku pracy. Dzięki IPD możliwe będzie określenie kolejnych etapów projektu dla poszczególnych osób, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji, wykształcenia, wieku czy doświadczenia.

Warsztaty poradnictwa zawodowego

Wsparcie zaplanowane jest dla wszystkich Uczestników/czek Projektu, tj. dla 144 osób. Poradnictwo zawodowe będzie miało charakter  grupowych warsztatów podczas których Uczestnicy Projektu będą pracowali nad autoprezentacją, wzajemną motywacją, komunikacją zespołową, dzieląc się także doświadczeniami własnymi w poszukiwaniu zatrudnienia. z indywidualnej pracy Uczestnika/czki Projektu z doradcą zawodowym. 

Celem wsparcia jest podniesienie motywacji i umiejętności autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych. Warsztaty pozwolą kompleksowo rozszerzyć umiejętności autoprezentacji. Warsztaty będą organizowane w grupach 10 – 12 osobowych, przez 4 dni po 8 godzin.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwem pracy objęci zostaną wszyscy Uczestnicy/czki Projektu, tj. 144 osoby. Celem pośrednictwa pracy jest pozyskanie ofert pracy, najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy oraz skojarzenie uczestnika projektu z odpowiednim pracodawcą. 

Zatrudnienie wspierane

Wsparcie zaplanowane jest dla 70% Uczestników/czek Projektu,  dla których takie wsparcie będzie niezwykle pomocne. Trener pracy, który będzie pracował z Uczestnikami/czkami Projektu będzie towarzyszył im we wszystkich działaniach, wzmacniając ich aktywność zawodową. Metoda Trenera Zatrudnienia Wspieranego będzie zastosowana w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, z niskimi kwalifikacjami czy o niskim poziomie kompetencji społecznych.

Szkolenia / kursy zawodowe

Wsparcie zaplanowane   jest dla 55 osób. W ramach projektu realizowane będą szkolenia/kursy zawodowe zgodne z zainteresowaniami, predyspozycjami czy dotychczasowym doświadczeniem Uczestników/czek Projektu. Uczestnicy/czki Projektu będą mogli nabyć kwalifikacje lub kompetencje zawodowe zgodne z Inteligentnymi specjalizacjami województwa małopolskiego lub odpowiadające na zapotrzebowanie wskazane w Barometrze zawodów dla danego powiatu/miasta.

Staże zawodowe

Wsparcie zaplanowane jest dla 110 Uczestników/czek Projektu. Celem staży jest zdobycie umiejętności praktycznych przez Uczestników/czki Projektu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia.
W ramach stażu każdy Uczestnik/czka Projektu będzie miał/a zapewnione:

 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • ubezpieczenie NNW
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu

REKRUTACJA – dokumenty do pobrania

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikami/czkami Projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo Małopolskie a 50 % Uczestników projektu  to mieszkańcy  powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż średnia w Małopolsce i min. 50 % z miast średnich.

Prosimy o sprawdzenie swojego miejsca zamieszkania według wyżej wymienionych wytycznych:

Dodatkowo Uczestnicy/czki Projektu muszą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49  (nie należący do w/w grup)

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 737885278 lub poprzez kontakt mailowy: pracaodnowa@gmail.com.

Dokumenty do pobrania

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy

 

Zapraszamy do projektu osoby z niepełnosprawnością - mamy w pełni dostępną infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością ruchową  (parking, podjazd, toaletę) oraz indywidualne formy wsparcia dla osób mających inne niepełnosprawności (np. związane ze wzrokiem, słuchem).

Kontakt

Biuro Projektu

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00
Biuro Projektu mieści się w Hotelu Tarnovia – ul Kościuszki 10, 33-100 Tarnów (do końca marca 2021), od 01.04.2021 mieści się  przy ul. Narutowicza 15 (wejście od podwórza)

tel. kom.: 737885278
email: pracaodnowa@gmail.com